Vedtekter for Rootes Car Club Norway
 
Revidert og vedtatt på årsmøte I 1998 med endringer vedtatt i 2001, 2004, 2009, 2011 og 2023.

 

 §1.  Generelt.

1.     Klubbens navn er Rootes Car Club Norway.

2.     Klubben er åpen for personer og institusjoner med interesse for bevaring og bruk av kjøretøyer tilvirket av det engelske
   Rootes Group. Herunder også kjøretøyer relatert til Rootes.

§2.  Klubbens formål.

Klubbens formål er å:

·      oppmuntre medlemmer til å oppspore, restaurere og bevare Rootes-produkter.

·      arbeide for et godt kameratskap medlemmene imellom samt å utvikle medlemmenes kjennskap til kjøretøyene.

·      arbeide for å bevare kjøretøyenes standard og originalitet.

·      samarbeide med likesinnede klubber i inn- og utland.

§3.  Medlemskap.

1.     Alle enkeltpersoner og institusjoner som samtykker i klubbens formål, kan bli medlemmer.

2.     Klubben har en medlemskontingent som fastsettes av årsmøtet for hvert år. Kontingenten betales forskuddsvis og må være
   innbetalt innen den frist styret fastsetter for at medlemskapet skal opprettholdes.

3.     Styret kan foreslå for årsmøtet at medlemmer som skader klubbens interesser og/eller omdømme, kan ekskluderes. Kun
   årsmøtet kan vedta eksklusjon.

4.    Æresmedlemskap kan tildeles medlemmer som over lengre tid har nedlagt en betydelig innsats for klubben. Som synlig bevis
  på æresmedlemskapet overrekkes et diplom. Æresmedlemmer er fritatt kontingent, men har fulle rettigheter og plikter i
  henhold til klubbens vedtekter. Æresmedlemskapet er livsvarig. Et hvert medlem i klubben kan foreslå kandidater til
  æresmedlemskap. Forslag med begrunnelse sendes styret som beslutter om forslaget skal legges frem for årsmøtet for endelig
  behandling. Årsmøtet vedtar æresmedlemskap med 2/3 flertall.

§4.  Styret.

1.     Klubben ledes av et styre som er klubbens høyeste organ mellom årsmøtene.

2.     Styret velges på årsmøtet og skal bestå av:

·      leder

·      nestleder

·      sekretær

·      kasserer

·      redaktør

·      styremedlem

3.     Styrets medlemmer velges for 2 år.

4.     Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer er til stede etter innkalling.

5.     Saker avgjøres med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet har lederen dobbeltstemme.

6.     Styret kan oppnevne komiteer eller lignende etter behov, eller når det er hensiktsmessig.

7.     Styret kan foreta nødvendige suppleringsvalg av styremedlemmer fram til neste årsmøte.

8.     Styrets medlemmer er fritatt for medlemskontingent.

§5.  Årsmøtet

1.     Årsmøtet er klubbens høyeste organ, og alle saker og vedtak kan overprøves av årsmøtet med endelig avgjørelse.

2.     Årsmøtet skal holdes innen årets utgang på sted og tidspunkt som styret fastsetter og skal kunngjøres for medlemmene minst
   2 uker før det holdes.

3.     Saker som ønskes behandlet på årsmøtet, må være styret v/sekretæren i hende senest 1 uke før årsmøtet.

4.     Saker avgjøres ved alminnelig flertall (unntatt §7 og §9.1). Ved stemmelikhet har årsmøtes leder dobbeltstemme.
   Forslagsstilleren gis anledning til å endre eller trekke sitt forslag.

5.     Kun medlemmer som er til stede på årsmøtet og som har betalt siste forfalte medlemskontingent, har stemmerett.

6.     Saker som skal behandles av årsmøtet:

·      valg av møteleder, referent og 2 personer til å underskrive referatet.

·      godkjenning av innkallingen.

·      godkjenning av styrets årsberetning.

·      godkjenning av regnskap med revisjonsbemerkning.

·      budsjettforslag og fastsettelse av medlemskontingent.

·      innkomne forslag.

·      valg av:

       - styre

       - revisor

       - valgkomite på 3 medlemmer

7.    Dersom noen forlanger det, skal valgene foretas ved skriftlig (hemmelig) avstemning. For å bli valgt, må en kandidat ha 
  flertallet av de avgitte stemmene. Oppnås ikke dette ved første gangs avstemning, foretas bundet omvalg mellom de 2 som har
  flest stemmer. Ved stemmelikhet her foretas loddtrekning.

§6.  Revisjon.

1.     Klubben skal ha 2 revisorer som velges for 2 år på årsmøtet.

§7.  Vedtektsendringer.

1.     Vedtektsendringer kan bare gjøres av årsmøtet og krever minst 2/3 flertall.

§8.  Ekstraordinært årsmøte.

1.    Ekstraordinært årsmøte skal innkalles etter styrevedtak eller når minst 15 medlemmer krever det. Et ekstraordinært årsmøte kan
  bare behandle de saker som har vært årsaken til innkallingen. Ekstraordinært årsmøte kan innkalles med minst en ukes varsel.
  Ved avstemninger gjelder samme regler som for ordinært årsmøte.

§9.  Oppløsing av klubben.

1.    Forslag om oppløsing av klubben må vedtas av 2 på hverandre følgende årsmøter med minst 2/3 flertall. Det ene årsmøtet må
  være et ordinært årsmøte.

2.    Blir klubben oppløst, skal klubbens eiendeler eller verdien av disse samt klubbens øvrige verdier doneres til institusjon eller
  klubb, som gjennom aktivt arbeid har dokumentert sin interesse for restaurering og bevaring av kjøretøyer tilvirket av det
  britiske Rootes Group.